Regulamin kwalifikacji śpiewaków do Programu Operatic, prowadzonego przez Modern Opera Art Studio w Warszawie na sezon 2021/2022 do spektaklu Don Giovanni

I Postanowienia ogólne


Kwalifikacje dotyczą śpiewaków-solistów do Programu Operatic w Modern Opera Art Studio na spektakl Don Giovanni w sezonie 2021/2022. Przesłuchania są kwalifikacją do następujących partii operowych:

- Don Giovanni

- Leporello

- Donna Anna

- Donna Elvira

- Zerlina

- Komandor

- Don Ottavio

- Masetto

Kwalifikacje są jednoetapowe - w formie nagrania video.


II Kwalifikacje odbywają się wg następującego harmonogramu: 


- w dniu 27 grudnia 2021 r. - rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń, 
- w dniu 28 stycznia 2022 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń, 
- 30 stycznia 2022r. informacja o osobach zakwalifikowanych.


III. Warunki uczestnictwa w kwalifikacjach: 


1. Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby urodzone nie później niż w dniu 30 stycznia 2004r (minimalny wiek uczestnika to 18 lat).


2. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie pocztą elektroniczną przez kandydata zgłoszenia, o którym mowa  w ust. 3 poniżej na adres:  moas.warszawa@gmail.com do dnia 28 stycznia 2022 r. 


3. Zgłoszenie składa się z: 
a) wypełnionego przez kandydata formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej moaswarszawa.com,  którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, 
b) noty biograficznej o kandydacie, 
c) zdjęcia kandydata, 
d) zgody pedagoga śpiewu na uczestnictwo kandydata w Programie Operatic prowadzonym przez Modern Opera Art Studio (w przypadku studentów uczelni muzycznych i uczniów szkół muzycznych), 

e) nagrań video z utworami wskazanymi w pkt. IV, ust. 2 niniejszego regulaminu.


4. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 28 stycznia 2022 r. do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego, CET (UTC+1:00).


5. Wszyscy kandydaci muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych – zgoda jest dobrowolna, ale wymagana do przystąpienia do Programu Operatic w Modern Opera Art Studio.


7. Zgłoszenia zawierające niekompletne dane nie będą honorowane.


8. Kandydaci otrzymają za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zgłoszenia.


IV. Przesłuchania 


1. Przesłuchania (analiza nagrań) odbędą się 29 stycznia 2022 r.


2. Program na przesłuchania - 2 utwory: 
1) 1 aria W. A. Mozarta (preferujemy arię z opery Don Giovanni), 
2) utwór dowolny.


3. Przesłuchania (analiza nagrań) odbywają się przez powołaną przez dyrektora Modern Opera Art Studio w tym celu komisją. Komisja podejmuje decyzję o kwalifikacji danego kandydata do Programu Operatic w Modern Opera Art Studio. Decyzja komisji jest ostateczna.


4. Nagrania mogą być przechowywane dla celów archiwalnych Modern Opera Art Studio. Kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na archiwizację nagrania przez Modern Opera Art Studio wraz z nadesłanym zgłoszeniem.


5. Po zakończeniu przesłuchań kandydaci zostaną poinformowani o wynikach przesłuchań w formie wiadomości e-mail na adres wskazany przez kandydata w zgłoszeniu.


V DANE OSOBOWE 


1. Administratorem danych osobowych kandydatów biorących udział w kwalifikacjach jest: Modern Opera Art Studio, NIP: 966 1844 633, REGON: 384056773.


2. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem kandydata do kwalifikacji. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienie uczestników Programu Operatic w Modern Opera Art Studio.


3. Podanie przez kandydata jego danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w kwalifikacjach. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane jest na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  


4. W związku z udziałem w kwalifikacjach kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz głosu, obywatelstwa, adresu zameldowania i adresu zamieszkania, adresu e-mail i telefonu. 


5. Każdy uczestnik kwalifikacji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Dostęp do danych osobowych jest możliwy: 
a) bezpośrednio w siedzibie Administratora, 
b) korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.


6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez cały okres trwania kwalifikacji.


7. Modern Opera Art Studio informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Karta zgłoszeniowa: