Regulamin kwalifikacji śpiewaków do Impresariatu Artystycznego prowadzonego przez Modern Opera Art Studio w Warszawie na sezon 2019/2020

I Postanowienia ogólne


Kwalifikacje śpiewaków do Impresariatu Artystycznego w Modern Opera Art Studio są jednoetapowe - kwalifikacje w formie przesłuchań (przy dużej liczbie zgłoszeń Modern Opera Art Studio zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydatów wybranych drogą preselekcji).


II Kwalifikacje odbywają się wg następującego harmonogramu: 


- w dniu 27 sierpnia 2019 r. - rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń, 
- w dniu 8 września 2019 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń, 
- 14 września 2019 przesłuchania w miejscu wyznaczonym przez Modern Opera Art Studio (w przypadku dużej liczby zgłoszeń przesłuchania mogą być przedłużone do 15 września 2019).


III. Warunki uczestnictwa w kwalifikacjach: 


1. Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby urodzone nie później niż w dniu 14 września 2001r (minimalny wiek kandydata to 18 lat).


2. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie pocztą elektroniczną przez kandydata zgłoszenia, o którym mowa  w ust. 3 poniżej na adres:  moas.warszawa@gmail.com do dnia 7 września 2019 r. 


3. Zgłoszenie składa się z: 
a) wypełnionego przez kandydata formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej moaswarszawa.com,  którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, 
b)  noty biograficznej o kandydacie, 
c) zdjęcia kandydata, 

d) nuty (dotyczy osób występujących z naszym pianistą),
e) opłaty aplikacyjnej w wysokości 50 PLN; potwierdzenie dokonania przelewu należy przesłać pocztą elektroniczną wraz ze zgłoszeniem.


4. Wpłaty należy dokonać na konto: Modern Opera Art Studio Adam Tomaszewski, nr rachunku: 38 1140 2004 0000 3002 7907 5760 (tytułem: „moas  – przesłuchania do Impresariatu 2019, imię i nazwisko”).


5. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 8 września 2019 r. do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego, CET (UTC+1:00).


6. Wszyscy kandydaci muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych – zgoda jest dobrowolna, ale wymagana do przystąpienia do Impresariatu Artystycznego.


7. Zgłoszenia zawierające niekompletne dane nie będą honorowane.


8. Kandydaci otrzymają za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zgłoszenia.


IV. Przesłuchania 


1. Przesłuchania odbędą się 14 września 2019 (Modern Opera Art Studio zastrzega sobie prawo do przedłużenia przesłuchań do dn. 15 września 2019). O miejscu przesłuchań kandydaci zostaną poinformowani dn. 8 września, z zastrzeżeniem, że odbędą się one na terenie m. st. Warszawy.


2. Harmonogram przesłuchań zostanie podany do wiadomości do dnia 9 września 2019r.


3. Program na przesłuchania - 2 utwory do wyboru przez komisję: 
1) 1 aria klasyczna, 
2) 1 pieśń.


4. Przesłuchania są niedostępne dla publiczności i odbywają się przed powołaną przez dyrektora Modern Opera Art Studio w tym celu komisją. Komisja podejmuje decyzję o kwalifikacji danego kandydata do Impresariatu Artystycznego w Modern Opera Art Studio. Decyzja komisji jest ostateczna.


5. Modern Opera Art Studio zapewnia akompaniatora. W przypadku przystępowania do przesłuchań z własnym pianistą należy podać jego imię i nazwisko wraz ze zgodą pianisty na przetwarzanie jego danych osobowych przez Modern Opera Art Studio.


6. Przesłuchania mogą być rejestrowane dla celów archiwalnych Modern Opera Art Studio. Kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie rejestracji przesłuchań przez Modern Opera Art Studio przed przystąpieniem do przesłuchań.


7. Po zakończeniu przesłuchań kandydaci zostaną poinformowani o wynikach przesłuchań w formie wiadomości e-mail na adres wskazany przez kandydata w zgłoszeniu.


V DANE OSOBOWE 


1. Administratorem danych osobowych kandydatów biorących udział w kwalifikacjach jest: Modern Opera Art Studio, NIP: 966 1844 633, REGON: 384056773.


2. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem kandydata do kwalifikacji. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienie uczestników Impresariatu Artystycznego w Modern Opera Art Studio.


3. Podanie przez kandydata jego danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w kwalifikacjach. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane jest na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  


4. W związku z udziałem w kwalifikacjach kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz głosu, obywatelstwa, adresu zameldowania i adresu zamieszkania, adresu e-mail i telefonu. 


5. Każdy uczestnik kwalifikacji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Dostęp do danych osobowych jest możliwy: 
a) bezpośrednio w siedzibie Administratora, 
b) korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.


6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez cały okres trwania kwalifikacji.


7. Modern Opera Art Studio informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.