Regulamin uczestnictwa w Programie Experience prowadzonym przez Modern Opera Art Studio

§ 1 
MODERN OPERA ART STUDIO


Program kształcenia Experience realizowany przez Modern Opera Art Studio ma na celu umożliwienie osobom kochającym śpiew klasyczny i teatr operowy wejście na wyżyny swoich umiejętności wokalnych oraz aktorskich. Studio powstało po to, abyś pod okiem naszej kadry nabrał doświadczenia niezbędnego do pracy w zawodzie śpiewaka operowego.
Nasi podopieczni mogą liczyć na:
- regularne zajęcia i warsztaty: śpiew klasyczny, aktorstwo, praca z dyrygentem, kształcenie słuchu, opracowanie sceniczne partii operowych, praca nad osobowością (w tym etykieta człowieka sztuki), wykłady z tematyki teatru operowego,
- program dostosowany do indywidualnych potrzeb,
- konsultacje indywidualne oraz grupowe,
- opiekę merytoryczną,
- możliwość uczestnictwa w koncertach oraz spektaklach organizowanych przez Modern Opera Art Studio.

 

§ 2
PRZEPISY OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie kształcenia: ,,Program Experience" w Modern Opera Art Studio w Warszawie prowadzonym przez firmę: Modern Opera Art Studio Adam Tomaszewski, NIP: 966 1844 633, REGON: 384056773.
2. Nabór dla śpiewaków do Modern Opera Art Studio na program kształcenia ,,Experience" dostępny jest corocznie.
3. Zasady przeprowadzania przesłuchań do Modern Opera Art Studio określane są odrębnie, każdorazowo w regulaminie przesłuchań do Programu Experience prowadzonego przez Modern Opera Art Studio.
4. Osoba zakwalifikowana w tym trybie staje się uczestnikiem programu Experience.
5. Do Programu Experience śpiewacy kwalifikowani są na okres od pierwszego poniedziałku października do ostatniego piątku czerwca kolejnego roku.
6. Modern Opera Art Studio daje możliwość przedłużenia Uczestnictwa w Programie Experience na kolejny rok bez przesłuchań. O przyjęciu na kolejny rok kształcenia decyduje komisja powołana przez właściciela Modern Opera Art Studio.
7. Koszt uczestnictwa w zajęciach oraz koncertach i spektaklach organizowanych przez Modern Opera Art Studio w ramach Programu Experience wynosi 799zł miesięcznie podczas całego toku kształcenia od października do czerwca kolejnego roku opłacanych do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry, bądź jednorazowo za cały okres kształcenia wynoszący 9 miesięcy.
8. Zajęcia odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Modern Opera Art Studio.
9. Koncerty oraz spektakle i inne wydarzenia artystyczne odbywają się w miejscach wyznaczonych przez Modern Opera Art Studio.


§ 3
ZGŁOSZENIE DO MODERN OPERA ART STUDIO NA PROGRAM EXPERIENCE


1. Do udziału w przesłuchaniach kwalifikujących do Programu Experience mogą stanąć osoby, które:
a. są pełnoletnie,
b. z uwzględnieniem swoich zobowiązań edukacyjnych i zawodowych deklarują dostępność w zajęciach i wydarzeniach wyznaczonych przez Modern Opera Art Studio,
c. w przypadku studentów – przedstawią wraz z formularzem zgłoszeniowym zgodę swojego pedagoga śpiewu na uczestnictwo w Programie Experience; dostosują plan zajęć na uczelni do planów Modern Opera Art Studio,
d. akceptują, że zakwalifikowanie do Programu Experience może być związane z udziałem (w tym również bezpłatnym) Uczestnika w koncertach, spektaklach i produkcjach Modern Opera Art Studio oraz działaniach go promujących.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań na dany sezon artystyczny do Modern Opera Art Studio publikowane są w terminie nie krótszym niż 4 tygodnie przed datą przesłuchań, każdorazowo na stronie internetowej Modern Opera Art Studio- www.moaswarszawa.com w zakładce regulamin, gdzie dostępny jest każdorazowo regulamin przesłuchań. 


§ 4
METODY NAUCZANIA


1. Warsztaty i zajęcia przewidziane w Programie Experience prowadzone są w oparciu o autorskie założenia pedagogów Modern Opera Art Studio według wybranych przez nich metod nauczania.
2. Warsztaty i spotkania mogą być prowadzone w języku polskim lub innym, który zostanie uzgodniony z pedagogiem prowadzącym zajęcia.
3. Modern Opera Art Studio ma prawo do wyboru pedagogów oraz dokonania zmiany pedagoga w trakcie trwania sezonu artystycznego. 


§ 5

BENEFITY


1. W ramach Programu Experience  prowadzonym przez Modern Opera Art Studio umożliwia się Uczestnikowi:
a. udział w warsztatach oraz indywidualnych lekcjach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną pedagogów:
- śpiewaków i artystów scen operowych,
- pianistów,
- dyrygentów,
- aktorów,
- wokalistów,
- reżyserów,
- lingwistów,
- coatchów,
b. opiekę merytoryczną i indywidualny kontakt z wykładowcami i pedagogami - specjalistami sztuki operowej współpracującymi z Modern Opera Art Studio,
c. indywidualne konsultacje wokalne, aktorskie lub dotyczące rozwoju osobistego,
d. korzystanie z sal dydaktycznych oraz z wyposażenia niezbędnego do zajęć - dostępność pomieszczeń i wyposażenia zależna jest od bieżącej działalności Modern Opera Art Studio i jest określana dla Uczestników przez właściciela Modern Opera Art Studio lub osobę przez niego upoważnioną,
e. bezpłatny dostęp do instrumentów i rekwizytów niezbędnych do zajęć,
f. promocję Uczestnika jako artysty wykonawcy i twórcy operowego,
g. doskonalenie zawodowe i nawiązywanie kontaktów środowiskowych.
2. W przypadku koncertów lub spektakli organizowanych przez Modern Opera Art Studio poza Warszawą właściciel zobowiązuje się zapewnić dojazd oraz pobyt Uczestnika w wyznaczonym miejscu wydarzenia. 


§ 6
ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA


1. Uczestnik zobowiązuje się do:
a. przed rozpoczęciem sezonu artystycznego - zadeklarowania swojej dostępności w danym sezonie artystycznym w wymiarze wymaganym przez Modern Opera Art Studio, umożliwiającym realizację procesu kształcenia i planu warsztatów na dany sezon,
b. przestrzegania harmonogramu zajęć,
c. aktywnego udziału w warsztatach i lekcjach,
d. zgłoszenia właścicielowi  Modern Opera Art Studio informacji o niemożliwości uczestniczenia w zajęciach, przy czym Modern Opera Art Studio zastrzega, iż jakiekolwiek zmiany przez Uczestnika we wcześniej zadeklarowanej dostępności są możliwe tylko z ważnych przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie przez Uczestnika obecności może zostać dokonane pod warunkiem uprzedniego uzasadnienia lub przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o wystąpieniu przeciwwskazań do udziału z zajęciach,
e. zgłaszania do akceptacji właściciela Modern Opera Art Studio planu swego udziału w produkcjach operowych (poza Modern Opera Art Studio), spektaklach, koncertach, konkursach i warsztatach muzycznych (innych aniżeli warsztaty Modern Opera Art Studio),
f. udziału (w tym również bezpłatnego) w koncertach, produkcjach i wydarzeniach organizowanych przez Modern Opera Art Studio,
g. dbania o dobre imię Modern Opera Art Studio,
h. przestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących w obiektach, w których odbywają się warsztaty, spotkania, koncerty i spektakle,
i. w przypadku zakwaterowania Uczestnika przez Modern Opera Art Studio - przestrzegania regulaminów obiektów zakwaterowania,
j. przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w siedzibie Modern Opera Art Studio oraz stosowanie się do zaleceń ochrony i służb gmachu,
k. zamieszczania informacji o uczestnictwie w Programie Experience w Modern Opera Art Studio w notkach biograficznych Uczestnika - w trakcie uczestnictwa i przez 5 lat od momentu zakończenia uczestnictwa w Programie,
l. zawarcia z właścicielem Modern Opera Art Studio umowy dotyczącej udziału w Programie Experience.


§ 7
ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE EXPERIENCE PROWADZONYM PRZEZ MODERN OPERA ART STUDIO


1. Uczestnictwo w Programie Experience w Modern Opera Art Studio kończy się dla Uczestnika z upływem sezonu artystycznego, na który Uczestnik został zakwalifikowany. Uczestnikowi wydawany jest wówczas certyfikat (oraz suplement do niego) ukończenia Programu Experience, a także rekomendacja. W przypadku Uczestników, których udział w Modern Opera Art Studio trwał dłużej niż jeden sezon, certyfikat ukończenia wydawany jest po upływie okresu uczestnictwa w Modern Opera Art Studio.
2. Skreślenie z listy Uczestników Programu Experience Modern Opera Art Studio może nastąpić w szczególności w przypadku:
a. rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie Experience z miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy,
b. nieuczęszczania na warsztaty lub ustalone spotkania z pedagogiem,
c. braku obecności w wydarzeniu organizowanym przez Modern Opera Art Studio, do którego Uczestnik został wyznaczony przez właściciela Modern Opera Art Studio,
d. braku postępów Uczestnika w nauce,
e. naruszenia niniejszego regulaminu lub innych zasad obowiązujących w obiekcie, w którym odbywają się warsztaty, zajęcia, występy lub noclegi organizowane przez Modern Opera Art Studio.
3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie Experience Modern Opera Art Studio pisemne oświadczenie o rezygnacji składa się do właściciela Modern Opera Art Studio.
4. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników podejmuje właściciel Modern Opera Art Studio.

5. W przypadku nieukończenia Programu Experience z w/w powodów uczestnik nie otrzymuje certyfikatu i suplementu oraz rekomendacji.


§ 8
DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest: Modern Opera Art Studio Adam Tomaszewski,
NIP: 966 1844 633, REGON: 384056773.
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w związku z udziałem Uczestnika w Programie Experience w Modern Opera Art Studio. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział Uczestnika w Programie. 
3. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w Programie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane jest na oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. W związku z udziałem w Programie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz głosu, obywatelstwa, adresu zameldowania i adresu zamieszkania, adresu e-mail i telefonu.
5. Każdy Uczestnik kwalifikacji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Dostęp do danych osobowych jest możliwy:
a. bezpośrednio u właściciela Modern Opera Art Studio,
b. korespondencyjnie na adres siedziby Modern Opera Art Studio.
c. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez cały okres trwania Programu.
d. Modern Opera Art Studio informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


§ 9
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I GŁOSU


1. Modern Opera Art Studio ma prawo utrwalać przebieg przesłuchań, warsztatów, lekcji i indywidualnych spotkań z pedagogiem prowadzonych w ramach Programu Experience, a także wszelkich występów, koncertów i spektakli, w których Uczestnik bierze udział jako artysta występujący wystawianych przez Modern Opera Art Studio. W odrębnym oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, Uczestnik wyraża stosowną zgodę w związku z powyższym.
2. Upublicznienie przez Uczestnika materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, poprzez np. zamieszczanie ich w Internecie (np. social media), wymaga uprzedniej zgody właściciela Modern Opera Art Studio. Uczestnik zobowiązany jest każdorazowo zamieścić wraz z publikowanym materiałem informację, że materiał pochodzi z Archiwum Modern Opera Art Studio.


§ 10
POSTANOWIENIA INNE


1. W indywidualnych sprawach Uczestników związanych z udziałem w Programie Experience decyzje podejmuje właściciel Modern Opera Art Studio.
2. Modern Opera Art Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestnika w obiektach, w których odbywają się zajęcia lub spektakle. Uczestnicy nie są także objęci ubezpieczeniem.
3. Za wszelkie wyrządzone w związku z udziałem w Programie Experience organizowanym przez Modern Opera Art Studio szkody Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną.


§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy regulamin został utworzony w języku polskim oraz angielskim.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane w drodze publikacji na stronie internetowej www.moaswarszawa.com.
3. Regulamin obowiązuje od 20 lipca 2020r.
Załączniki:
Zał. nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,


Zał. nr 2 Oświadczenie o przekazaniu praw pokrewnych,