Regulamin uczestnictwa w Programie Operatic, prowadzonym przez Modern Opera Art Studio

§ 1 
MODERN OPERA ART STUDIO


Program kształcenia Operatic, realizowany przez Modern Opera Art Studio, ma na celu umożliwienie osobom kochającym śpiew klasyczny i teatr operowy występowania w spektaklach operowych. Pod okiem naszej kadry, reżysera i pozostałych realizatorów będziesz kreować postać sceniczną, aby w efekcie tych zmagań, zaprezentować się na spektaklu operowym. Nabyte doświadczenie może być przepustką do dalszych występów na zawodowych scenach operowych.


Nasi podopieczni mogą liczyć na:
- regularne próby muzyczne i reżyserskie,
- konsultacje indywidualne oraz grupowe: śpiew klasyczny, aktorstwo, praca z dyrygentem,
- opiekę merytoryczną,

- udział w spektaklu operowym.
 

§ 2
PRZEPISY OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie kształcenia: ,,Program Operatic" w Modern Opera Art Studio w Warszawie prowadzonym przez firmę: Modern Opera Art Studio Adam Tomaszewski,
NIP: 966 1844 633, REGON: 384056773.
2. Nabór dla śpiewaków do Modern Opera Art Studio na program kształcenia Operatic dostępny jest w zależności od bieżącego kalendarium Studia.
3. Zasady przeprowadzania przesłuchań do Modern Opera Art Studio określane są odrębnie, każdorazowo w regulaminie przesłuchań do Programu Operatic, prowadzonego przez Modern Opera Art Studio.
4. Osoba zakwalifikowana w tym trybie staje się uczestnikiem programu Operatic.
5. Do Programu Operatic śpiewacy kwalifikowani są na okres  prób i spektakli przygotowywanej produkcji.
6. W przypadku wznowienia realizowanego spektaklu, Modern Opera Art Studio daje możliwość przedłużenia Uczestnictwa w Programie Operatic na kolejne zaplanowane spektakle. O przyjęciu na realizację wznawianych spektakli decyduje komisja powołana przez właściciela Modern Opera Art Studio.
7. Koszt uczestnictwa w Programie Operatic to 600 zł miesięcznie, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia prób i spektakli.

8. Zajęcia i próby odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Modern Opera Art Studio. Początek prób i warsztatów do Cosi fan tutte planowany jest na luty 2022r.
9. Koncerty oraz spektakle i inne wydarzenia artystyczne odbywają się w miejscach wyznaczonych przez Modern Opera Art Studio. Premiera Don Giovanniego planowana jest na czerwiec 2022 r.


§ 3
ZGŁOSZENIE DO MODERN OPERA ART STUDIO NA PROGRAM OPERATIC


1. Do udziału w przesłuchaniach kwalifikujących do Programu Operatic mogą stanąć osoby, które:
a. w dniu rozpoczęscia prób będą pełnoletnie,
b. z uwzględnieniem swoich zobowiązań edukacyjnych i zawodowych deklarują dostępność w zajęciach, próbach i wydarzeniach wyznaczonych przez Modern Opera Art Studio,
c. w przypadku studentów i uczniów szkół muzycznych – przedstawią wraz z formularzem zgłoszeniowym zgodę swojego pedagoga śpiewu na uczestnictwo w Programie Operatic; dostosują plan zajęć na do planów Modern Opera Art Studio,
d. akceptują, że zakwalifikowanie do Programu Operatic jest związane z udziałem (w tym również bezpłatnym) Uczestnika w koncertach, spektaklach oraz działaniach promujących aktualną produkcję.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań do aktualnej produkcji realizowanej przez Modern Opera Art Studio publikowane są w terminie nie krótszym niż 3 tygodnie przed datą przesłuchań, każdorazowo na stronie internetowej Modern Opera Art Studio- www.moaswarszawa.com w zakładce regulamin, gdzie dostępny jest każdorazowo regulamin przesłuchań. 


§ 4
METODY NAUCZANIA


1. Warsztaty, próby i zajęcia przewidziane w Programie Operatic prowadzone są w oparciu o autorskie założenia pedagogów Modern Opera Art Studio według wybranych przez nich metod nauczania.
2. Warsztaty, próby i spotkania mogą być prowadzone w języku polskim lub innym, który zostanie uzgodniony z realizatorem prowadzącym w/w formę edukacyjną.
3. Modern Opera Art Studio ma prawo do wyboru pedagogów i realizatorów oraz dokonania zmiany pedagoga i realizatora w trakcie trwania sezonu artystycznego. 


§ 5

BENEFITY


1. W ramach Programu Operatic  prowadzonym przez Modern Opera Art Studio umożliwia się Uczestnikowi:
a. udział w warsztatach indywidualnych oraz zbiorowych i próbach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną pedagogów i realizatorów:
- śpiewaków i artystów scen operowych,
- pianistów,
- dyrygentów,
- aktorów,
- wokalistów,
- reżyserów,
- lingwistów,
- coatchów,
b. opiekę merytoryczną i indywidualny kontakt z wykładowcami, realizatorami oraz pedagogami - specjalistami sztuki operowej współpracującymi z Modern Opera Art Studio,
c. indywidualne oraz zbiorowe konsultacje wokalne i aktorskie,
d. korzystanie z sal dydaktycznych oraz z wyposażenia niezbędnego do zajęć - dostępność pomieszczeń i wyposażenia zależna jest od bieżącej działalności Modern Opera Art Studio i jest określana dla Uczestników przez właściciela Modern Opera Art Studio lub osobę przez niego upoważnioną,
e. bezpłatny dostęp do instrumentów i rekwizytów niezbędnych do zajęć,
f. promocję Uczestnika jako artysty wykonawcy i twórcy operowego,
g. doskonalenie zawodowe i nawiązywanie kontaktów środowiskowych.
2. W przypadku koncertów lub spektakli organizowanych przez Modern Opera Art Studio poza Warszawą właściciel nie zobowiązuje się do zapewnienia dojazdu oraz pobytu Uczestnika w wyznaczonym miejscu wydarzenia. 


§ 6
ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA


1. Uczestnik zobowiązuje się do:
a. przed rozpoczęciem realizacji spektaklu - zadeklarowania swojej dostępności w okresie prób i spektakli w danym sezonie artystycznym w wymiarze wymaganym przez Modern Opera Art Studio, umożliwiającym realizację procesu tworzenia spektaklu operowego,
b. przestrzegania harmonogramu zajęć i prób,
c. aktywnego udziału w warsztatach, próbach i lekcjach,
d. zgłoszenia właścicielowi  Modern Opera Art Studio informacji o niemożliwości uczestniczenia w zajęciach i próbach, przy czym Modern Opera Art Studio zastrzega, iż jakiekolwiek zmiany przez Uczestnika we wcześniej zadeklarowanej dostępności są możliwe tylko z ważnych przyczyn, z zastrzeżeniem, że odwołanie przez Uczestnika obecności może zostać dokonane pod warunkiem uprzedniego uzasadnienia lub przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o wystąpieniu przeciwwskazań do udziału z zajęciach,
e. zgłaszania do akceptacji właściciela Modern Opera Art Studio planu swego udziału w produkcjach operowych (poza Modern Opera Art Studio), spektaklach, koncertach, konkursach i warsztatach muzycznych (innych aniżeli warsztaty Modern Opera Art Studio), które kolidują z realizacją spektaklu w Modern Opera Art Studio,
f. udziału (w tym również bezpłatnego) w koncertach, produkcjach i wydarzeniach organizowanych przez Modern Opera Art Studio w ramach aktualnej edycji Programu Operatic,
g. dbania o dobre imię Modern Opera Art Studio,
h. przestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących w obiektach, w których odbywają się warsztaty, spotkania, koncerty i spektakle,
i. w przypadku zakwaterowania Uczestnika przez Modern Opera Art Studio - przestrzegania regulaminów obiektów zakwaterowania,
j. przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w siedzibie Modern Opera Art Studio oraz stosowanie się do zaleceń ochrony i służb gmachu,
k. zamieszczania informacji o uczestnictwie w Programie Operatic w Modern Opera Art Studio w notkach biograficznych Uczestnika - w trakcie uczestnictwa i przez 5 lat od momentu zakończenia uczestnictwa w Programie,
l. zawarcia z właścicielem Modern Opera Art Studio umowy dotyczącej udziału w Programie Operatic.


§ 7
ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE OPERATIC PROWADZONYM PRZEZ MODERN OPERA ART STUDIO


1. Uczestnictwo w Programie Operatic w Modern Opera Art Studio kończy się dla Uczestnika z upływem sezonu artystycznego, na który Uczestnik został zakwalifikowany. Uczestnikowi wydawany jest wówczas certyfikat (oraz suplement do niego) ukończenia Programu Operatic, a także rekomendacja. W przypadku Uczestników, których udział w Modern Opera Art Studio trwał dłużej niż jeden sezon, certyfikat ukończenia wydawany jest po upływie okresu uczestnictwa w Modern Opera Art Studio.
2. Skreślenie z listy Uczestników Programu Operatic Modern Opera Art Studio może nastąpić w szczególności w przypadku:
a. rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie Operatic z miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy,
b. nieuczęszczania na warsztaty, próby lub ustalone spotkania z pedagogiem lub realizatorami,
c. braku obecności w wydarzeniu organizowanym przez Modern Opera Art Studio, do którego Uczestnik został wyznaczony przez właściciela Modern Opera Art Studio,
d. braku postępów Uczestnika w rozwoju scenicznym i wokalnym,
e. naruszenia niniejszego regulaminu lub innych zasad obowiązujących w obiekcie, w którym odbywają się warsztaty, zajęcia, występy lub noclegi organizowane przez Modern Opera Art Studio.
3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie Operatic Modern Opera Art Studio pisemne oświadczenie o rezygnacji składa się do właściciela Modern Opera Art Studio.
4. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników podejmuje właściciel Modern Opera Art Studio.

5. W przypadku nieukończenia Programu Operatic z w/w powodów uczestnik nie otrzymuje certyfikatu i suplementu oraz rekomendacji.


§ 8
DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest: Modern Opera Art Studio Adam Tomaszewski,
NIP: 966 1844 633, REGON: 384056773.
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w związku z udziałem Uczestnika w Programie Operatic w Modern Opera Art Studio. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział Uczestnika w Programie. 
3. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w Programie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane jest na oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. W związku z udziałem w Programie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz głosu, obywatelstwa, adresu zameldowania i adresu zamieszkania, adresu e-mail i telefonu.
5. Każdy Uczestnik kwalifikacji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Dostęp do danych osobowych jest możliwy:
a. bezpośrednio u właściciela Modern Opera Art Studio,
b. korespondencyjnie na adres siedziby Modern Opera Art Studio.
c. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez cały okres trwania Programu.
d. Modern Opera Art Studio informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


§ 9
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I GŁOSU


1. Modern Opera Art Studio ma prawo utrwalać przebieg przesłuchań, warsztatów, lekcji i indywidualnych spotkań z pedagogiem prowadzonych w ramach Programu Operatic, a także wszelkich występów, koncertów i spektakli, w których Uczestnik bierze udział jako artysta występujący, wystawianych przez Modern Opera Art Studio. W odrębnym oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, Uczestnik wyraża stosowną zgodę w związku z powyższym.
2. Upublicznienie przez Uczestnika materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, poprzez np. zamieszczanie ich w Internecie (np. social media), wymaga uprzedniej zgody właściciela Modern Opera Art Studio. Uczestnik zobowiązany jest każdorazowo zamieścić wraz z publikowanym materiałem informację, że materiał pochodzi z Archiwum Modern Opera Art Studio.


§ 10
POSTANOWIENIA INNE


1. W indywidualnych sprawach Uczestników związanych z udziałem w Programie Operatic decyzje podejmuje właściciel Modern Opera Art Studio.
2. Modern Opera Art Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestnika w obiektach, w których odbywają się zajęcia, próby lub spektakle. Uczestnicy nie są także objęci ubezpieczeniem.
3. Za wszelkie wyrządzone w związku z udziałem w Programie Operatic organizowanym przez Modern Opera Art Studio szkody Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną.


§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy regulamin został utworzony w języku polskim.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane w drodze publikacji na stronie internetowej www.moaswarszawa.com.
3. Regulamin obowiązuje od 27 grudnia 2021 r.
Załączniki:
Zał. nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,


Zał. nr 2 Oświadczenie o przekazaniu praw pokrewnych,