Regulamin kwalifikacji śpiewaków do Programu Experience prowadzonego przez Modern Opera Art Studio w Warszawie na sezon 2021/22


I Postanowienia ogólne


Kwalifikacje śpiewaków do Programu Experience w Modern Opera Art Studio na sezon 2021/22 są jednoetapowe - kwalifikacje w formie analizy przesłanych nagrań video.


II Kwalifikacje odbywają się wg następującego harmonogramu: 


- w dniu 20 lipca 2021 r. - rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń, 
- w dniu 31 sierpnia 2021 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń, 
- 5 września 2020 r.- informacja o osobach zakwalifikowanych.


III. Warunki uczestnictwa w kwalifikacjach: 


1. Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby urodzone nie później niż w dniu 31 sierpnia 2003r (minimalny wiek kandydata to 18 lat). W przypadku chęci przystąpienia do przesłuchań i uczestnictwa w Programie Experience osób poniżej 18 roku życia prosimy o kontakt.


2. Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie pocztą elektroniczną przez kandydata zgłoszenia i nagrania video oraz pozostałych załączników wskazanych w zgłoszeniu, o którym mowa  w ust. 3 poniżej na adres:  moas.warszawa@gmail.com do dnia 31 sierpnia 2021 r. 


3. Zgłoszenie składa się z: 
a) wypełnionego przez kandydata formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej moaswarszawa.com,  którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, 
b)  nagrań video dwóch utwórów- arii klasycznej oraz pieśni

c) noty biograficznej o kandydacie, 
d) zdjęcia kandydata, 
e) zgody pedagoga śpiewu na uczestnictwo kandydata w Programie Experience prowadzonym przez Modern Opera Art Studio (w przypadku studentów uczelni muzycznych), 


4. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego, CET (UTC+1:00).


5. Wszyscy kandydaci muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych – zgoda jest dobrowolna, ale wymagana do przystąpienia do Programu Experience w Modern Opera Art Studio.


6. Zgłoszenia zawierające niekompletne dane nie będą honorowane.


7. Kandydaci otrzymają za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zgłoszenia.


IV. Przesłuchania 


1. Przesłuchania (analiza nagrań video) odbędą się 1 września 2021 r.


2. Program na przesłuchania - 2 utwory: 
1) 1 aria klasyczna, 
2) 1 pieśń.


3. Przesłuchania (analiza nagrań) odbywają się przed powołaną przez dyrektora Modern Opera Art Studio w tym celu komisją. Komisja podejmuje decyzję o kwalifikacji danego kandydata do Programu Experience w Modern Opera Art Studio. Decyzja komisji jest ostateczna.


6. Kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na archiwizację nagrań przez Modern Opera Art Studio wraz z nadesłanym zgłoszeniem.


7. Po zakończeniu przesłuchań (analizy nagrań) kandydaci zostaną poinformowani o wynikach w formie wiadomości e-mail na adres wskazany przez kandydata w zgłoszeniu.


V DANE OSOBOWE 


1. Administratorem danych osobowych kandydatów biorących udział w kwalifikacjach jest: Modern Opera Art Studio, NIP: 966 1844 633, REGON: 384056773.


2. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem kandydata do kwalifikacji. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienie uczestników Programu Experience w Modern Opera Art Studio.


3. Podanie przez kandydata jego danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w kwalifikacjach. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane jest na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  


4. W związku z udziałem w kwalifikacjach kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz głosu, obywatelstwa, adresu zameldowania i adresu zamieszkania, adresu e-mail i telefonu. 


5. Każdy uczestnik kwalifikacji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Dostęp do danych osobowych jest możliwy: 
a) bezpośrednio w siedzibie Administratora, 
b) korespondencyjnie na adres siedziby Administratora.


6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez cały okres trwania kwalifikacji.


7. Modern Opera Art Studio informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.